Nduvi xika xitan,yo

Nduvi xika xitan,yo Lyrics Meanings
by Eloy martinez y sus teclas

1

Nduvi xika xitan,yo Lyrics

Yo,na kaín xikun ña loo ñe kuniyo
Kuvimí koo,yu xakun chí,nimalooyu Ndíka,kuun
Te kíí xíniyu yo,o kuto,níyo
Te xíni,yu yo,o callu nduvi kavi Xakún xín
Ndía,yuu ra kusí,ini xíun
Te xito,niu nuíí
Yo,na kaan,tu yu xikun ra loo nduvi
Te kíí nú xíni yu yo sa,ndikitaun Nima,looyu
Te,xa kixin,yu nú kamaí ixaníyu xíun
Xa,nu kamayu kixiun xin,yu tuvíyu
Ndakooí ra kokaun xín,yu sa,ra kixí Tukuí
Ñe ndo'o yoke ndo'o tuyu nimalooyu
Añe kunini,yo ndísa,kíí ixaníyu xíun
Ndakan,yu nú ndioxí íín kíí ndíkinyo
Kó sandaví,yo míe nda,ke kanyu xiun
Ndía ni kíí ni tiempo ndako,yu,yo
Te,xíni yu yo ra loo xíín inkañe
Tixuvi,ni nimayu chín xín inkañe Ndatu'un kuun
Sara, ndaxayu ve'e yu tavi iniyu
Axañe kuniyo kuvi kuniyo Xín,inkañe
Xíni,mí yu yoo ra loo
Inda,yu kuníuu
Vichín,ra nduvi kavi xika xin,ta,aon
Kuni,yoo ra kuniu,yu kuni,tan,yo
Tukundí tiempo na yuvi kaana xa,o
Ni kuaa,niñe na kaana yo,ra
Kuni taan,va'yo
Ñe ndíavi ke kuniyo, kuni,tu miu,yu
Ñe ndíavi ke kuniyo, kuni,tu miu,yu

Yo,na kaín xikun ña loo ñe kuniyo
Kuvimí koo,yu xakun chí,nimalooyu Ndíka,kuun
Te kíí xíniyu yo,o kuto,níyo
Te xíni,yu yo,o callu nduvi kavi Xakún xín
Ndía,yuu ra kusí,ini xíun
Te xito,niu nuíí
Yo,na kaan,tu yu xikun ra loo nduvi
Te kíí nú xíni yu yo sa,ndikitaun Nima,looyu
Te,xa kixin,yu nú kamaí ixaníyu xíun
Xa,nu kamayu kixiun xin,yu tuvíyu
Ndakooí ra kokaun xín,yu sa,ra kixí Tukuí
Ñe ndo'o yoke ndo'o tuyu nimalooyu
Añe kunini,yo ndísa,kíí ixaníyu xíun
Ndakan,yu nú ndioxí íín kíí ndíkinyo
Kó sandaví,yo míe nda,ke kanyu xiun
Ndía ni kíí ni tiempo ndako,yu,yo
Te,xíni yu yo ra loo xíín inkañe
Tixuvi,ni nimayu chín xín inkañe Ndatu'un kuun
Sara, ndaxayu ve'e yu tavi iniyu
Axañe kuniyo kuvi kuniyo Xín,inkañe
Xíni,mí yu yoo ra loo
Inda,yu kuníuu
Vichín,ra nduvi kavi xika xin,ta,aon
Kuni,yoo ra kuniu,yu kuni,tan,yo
Tukundí tiempo na yuvi kaana xa,o
Ni kuaa,niñe na kaana yo,ra
Kuni taan,va'yo
Ñe ndíavi ke kuniyo, kuni,tu miu,yu
Ñe ndíavi ke kuniyo, kuni,tu miu,yu

Writer(s): Eloy Campos
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Nduvi xika xitan,yo Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Nduvi xika xitan,yo".

End of content

That's all we got for #

What Does Nduvi xika xitan,yo Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts