Fight for me cover
Fight for me cover

Fight for me Lyrics Meanings
by 伽納


Fight for me Lyrics

Fight for me

作曲/監制:家富@Class
作詞:林亦馳 /Rap詞:伽納
編曲:Gary & H @Sakura Music
混音:[email protected] Music
主唱:伽納
你 有冇諗過有 一日
做人好似唔夠真實
又好怕 自己利益損失
只係識得埋怨自己得唔到啲乜
從來無問又為自己付出過 啲乜
今時今日 時代咁飄忽
朝九晚七 鬥志全失
呢個世界總有小人同你做頭七
根本無人理會我地是否道德
一級 一級 儘量企最前頭 (Fight for myself)
一級 一級 沒辦法再停留 (Stick to the end)
一級 一級 命運說 黑暗裡爭鬥
角力過以後 努力到最後
問候日日就像在念咒
問候日日仲未被問夠
出招怎可 只准靠雙手 ( Go Ahead~ Just Go Ahead )
問候日日在 人群裡不常有
把握殺機 或要走 沒然後 (別要走)
係呢個社會生存唔到你話點都得
但李小龍話至少要有自己既原則
無人阻擋到你選擇心中既唯一
根本混混噩噩人云亦云唔係你既本質
人地讚你有天份 叫你學音樂
屋企人叫你要搵錢 唔好做音樂
我條命要點過 唔需要問邊個 對得住自己唔會得過且過

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks