Anything Goes Lyrics

Song Meaning
Verse 1
Yi wang de si wa yi kan dao
Xing li bian yao la jing bao jin tian zhi dao
Anything goes
Yi wang yi lu jiu cha zhen mei hao
Qing shu shu shua le feng ye ni dao yi dao
Anything goes
Wan hua chen shi yi yi dao dao
Bian hua wei bao bian wei dao
Meng huan dong shi da du shi
Do shi wei ni fu shao
Ze qi wo dui fei hua long qing liao
Dong hua dong feng song dao shou yi ding hui bao
Anything goes
Dong feng song dao shou yi ding hui bao
Anything goes

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts