Zvandakaziva

Zvandakaziva Lyrics Meanings
by Kilamani

2

Zvandakaziva Lyrics

Dai kwaisava kushaya
Kushaya zvekusvika pakushaiwa nezano
Handaimbosvika pakufunga chakapa nhamo
Zimbaramabwe navana varo
Zita ndiRanga wehumambo

Inyaya yekuti takatuka
Vasarurwa
Hama takatuka
Vasarurwa
Vatungamiriri venyika ino
Vasarurwa
Kana vaitiri veshoko raMwari
Vasarurwa

Taizofanirwa kukudza vabereki
Vachiri vapenyu kunyangwe varinda
Ipapo pakureva madzitateguru
Zvimwe takatsamwisa mudzimu wenyika
Dai taiziva kuti hatina chatoziva
Ummmmm
Taizovanamatira zuva nezuva
Venyasha havana mhaka
Ko anganzi mururami ndianiko
Zvimwe ndini ndirikukanganisa mafungiro
Imwe nyaya mudariro
Sei takarasa tsika nemagariro

Mwari rudo kubva zvandakaziva
Rudo rwechokwadi ndorwandinoshuvira
Hama dai tavanamatira
Avo vanotitungamira
Mwari rudo kubva zvandakaziva
Rudo rwechokwadi ndorwandinoshuvira
Hama dai tavanamatira
Avo vanotitungamira

Kune vamwe vangu vandinavo mundima
Vamwe vedu handifungi kuti tozviziva
Chipo chakabva kunaMwari kuimba
Munamato wakapetwa rutatu kuimba
Denga zvarakamirira munhu
Kana negehena rakamirira munhu
Zvimwe zvatinoimba ngatisabatsira lucifer
Pakurwisa Mwari navanhu
Ndinofunga ndozvakatipa hurombo
Nhamo nekusingaperi
Pasina rudo ihondo yemapfumo nezvombo
Pasi rino richava bani ramarangwanda
Anondipikisa hapana
Ndichangokumbira anondizivisa
Agokuzivisaiwo

Mwari rudo kubva zvandakaziva
Rudo rwechokwadi ndorwandinoshuvira
Hama dai tavanamatira
Avo vanotitungamira
Mwari rudo kubva zvandakaziva
Rudo rwechokwadi ndorwandinoshuvira
Hama dai tavanamatira
Avo vanotitungamira

Takatumwa ka
Tirivatumwa
Takatumwa ka
Tirivatumwa

Writer(s): Clemence Mamvura
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Zvandakaziva Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Zvandakaziva".

End of content

That's all we got for #

What Does Zvandakaziva Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions

5

1K
by Lost Sky, Chris Linton

1

1K
Hot Tracks
Recent Blog Posts