Aashiqi Ch Pe Gya
Aashiqi Ch Pe Gya

Aashiqi Ch Pe Gya Lyrics Meanings
by Miss Pooja

Aashiqi Ch Pe Gya Music Video

Aashiqi Ch Pe Gya Lyrics

ਹਾਂਜੀ
ਆਸਕੀ
ਆਸਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਲੋ ਆਸਕੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹਮ ਸਿਦਾ ਸਾਧਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋ ਬੀਬਾ ਪੁੱਟ ਬੇਬੇ ਦਾ
ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਕਦਾ ਆਸ਼ਿਕੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ
ਬਾਪੂ ਨੇ ਦਵਾਯੀ ਮਸ job ਚੱਕ jack ਲੈ ਕੇ
ਕੱਮ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ
ਬੁੱਲਟ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਦੋ ਖੋਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ
ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਕ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ
Girlfriend ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ time ਦਿਤਾ ਆ
Girlfriend ਨੂੰ ਸੀ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ time ਦਿਤਾ
ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ

Writer(s): BUNTY BAINS, LAL KAMAL
Copyright(s): Lyrics © Royalty Network
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Aashiqi Ch Pe Gya Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Aashiqi Ch Pe Gya".

End of content

That's all we got for #

What Does Aashiqi Ch Pe Gya Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
by d4vd

1

198
Recent Blog Posts