Salif Keita Papa cover

Papa
by
Lyrics and Meaning


Released
June 8, 2010
Ratings

Song Lyrics

Song Meaning
Verse 1
N kɔrɔkɛ ye telefon ci n ma,
ko ne ka tɛliya joona ka don so.
Ko Papa man kɛnɛ ; bana dun juguyara.
Ne ye n ka minaninnu bɛɛ cɛ̀, k'awion màgɛn.
Taama tɛ bori tewu, ka Papa màgɛn.
N sera yen, n y'a fo Papa ye ko n b'i fɛ.
K'e ko ka di n ye.
Ko e ko ka di llé dun kana wa, Papa.
Bɛɛ b'I fa fɛ.
Dunuya gwɛlɛnmanba nin na Papa,
jɔn bɛ se ka waliden mina i na fo i wolo den ye.
k'o kana jigin ne la lon si.
Saya dun ma na s'i ma Papa,
fɛn t'e bolo, a t'i nɔfɛ mɔgɔ bolo ;
Ehhhh, Ala ! i dun sa to ka koba t'i kɔ sa.
Sabu dolu bɛ yen Papa,
olu bɛ kasi lon lon k'u b'i fɛ,
k'e ko ka d'u ye.
Wuya ! o bɛɛ t'i fɛ Papa,
o dun bɛɛ t'i kanunbaa ye
O bɛɛ tɛ na i ye.
Ohhh Papa, papa, papa e kana sɔn o ma.
O ! K'o bɛɛ bɛ baba le fɛ, k'e ko ka di n ye.
I ye ko bɛɛ Papa le fɛ, kana wa Papa.
K'e dun kana wa. Papa !
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa, kana wa, stay with me.
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa, kana wa, stay with me.
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa papa, ouhou kana wa
Verse 2
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa, kana wa, kana wa
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa papa, ouhou kana wa
Verse 3
Kana wa, kana wa, kana wa. Kana wa papa, ouhou kana wa

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindWhat's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts