Phumula Pepita

Phumula Pepita Lyrics Meanings
by Sthoks Malinga with Pepita Music

1

Phumula Pepita Lyrics

Phumula Pepita

Phumula Pepita
Inkosi izongandisela
(Rest, the Lord will grant you increase)

Phumula Pepita
Inkosi izongandisela
(Rest, the Lord will grant you increase)

Ngokuba yilowo nalowo onakho, yakuphiwa kuvame
(For whoever has, more shall be given)

Isibusiso sikaJehova
Sizokwandisa lokho okunikiwe
(The blessing of the Lord will increase what you are given)

Kunezinto oziphethe
Esandleni Sakho
(There are things that God has put in your hands)

Isibusiso sakhe siyakucebisa
(His blessing will make you rich)
Phumula(Rest)

Phumula Moya wami
(Rest my soul)
Phumula nhliziyo Yami
(Rest my heart)
Phumula ngqondo Yami
(Rest my mind)
KuJesu kuKrestu
(In Jesus Christ)

Masikhuthalele ukungena
(Let us labour to enter)
Kulokho kuphumula
(Into that rest)
Komphefumlo
(For your soul)
Kwenhliziyo
(For your heart)
Kwengqondo
(For your mind)
Ngokuba siyangena ekuphumleni
(For we do enter into rest)
Thina abakholwayo
(We who believe)

Phumula Pepita
Inkosi izongandisela
(Rest, the Lord will grant you increase)

Writer(s): Sthokozile Malinga
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Phumula Pepita Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Phumula Pepita".

End of content

That's all we got for #

What Does Phumula Pepita Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions

1

187

1

626
Hot Tracks
Recent Blog Posts