The Rat Pack Luna Mezzo Mare cover

Luna Mezzo Mare
by
LyricsLuna Mezzo Mare Lyrics

Song Meaning
Verse 1
C'è 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Verse 2
Se te piglio lu pesciaiole
Isse vai isse vene
Sempe lu pesce mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Verse 3
Te pesculia figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
No calamare c'eggi'accattà
Verse 4
C'è 'na luna mezz'u mare
Mamma mia m'a maritare
Figlia mia a cu te dare
Mamma mia pensace tu
Verse 5
Se te piglio lu pulezia
Isse vai isse vene
Semp'a scuppetta mane tene
Se ce 'ncappa la fantasia
Verse 6
Te scuppettea figghiuzza mia
Là lariulà pesce fritt'e baccalà
Uei cumpà
'Na scuppetta c'eggi'accattà
Verse 7

Lyrics Licensed & Provided by LyricFindYouTube
Spotify

What's Your Interpretation?

No Thoughts or Song Meanings Yet

Be the first to leave a thought.

Related Blog Posts