Emotion cover

Emotion Album
by Barbra Streisand

1984
46:12
9 Tracks
7 Lyrics