Goldfinger: The Big Sound of Billy Strange, His Guitar & Orchestra cover

Goldfinger: The Big Sound of Billy Strange, His Guitar & Orchestra Album
by Billy Strange

1965
12 Tracks
1 Lyrics