She's All I Got cover

She's All I Got Album
by Johnny Paycheck

1971
30:18
10 Tracks
1 Lyrics