5 cover

5 Album
by Lenny Kravitz

1998
6:32
12 Tracks
12 Lyrics