Sassy cover

Sassy Album
by Sarah Vaughan

2014
10:25
13 Tracks
8 Lyrics