profile

Super Hits Album
by Tammy Wynette

1998
28:20
9 Tracks
6 Lyrics