Goodbye cover

Goodbye Album
by Cream

1969
30:38
6 Tracks
5 Lyrics