Porter 'n' Dolly cover

Porter 'n' Dolly Album
by Dolly Parton, Porter Wagoner

1974
22:03
9 Tracks
5 Lyrics