Empathy cover

Empathy Album
by Bill Evans, Shelly Manne

1962
6 Tracks
1 Lyrics