Love Him cover

Love Him Album
by Doris Day

1963
11 Tracks
6 Lyrics