Gretchen Goes to Nebraska cover

Gretchen Goes to Nebraska Album
by King’s X

1989
51:59
12 Tracks
11 Lyrics