Strut cover

Strut Album
by Lenny Kravitz

2014
1:54
14 Tracks
12 Lyrics