New York Dolls cover

New York Dolls Album
by New York Dolls

1973
43:38
11 Tracks
11 Lyrics