Fresh cover

Fresh Album
by Sly & The Family Stone

1991
39:48
11 Tracks
10 Lyrics