Misanthropy cover

Misanthropy Album
by Sorrow

10 Tracks
10 Lyrics