Swing, Swing, Swing cover

Swing, Swing, Swing Album
by Boston Pops Orchestra, John Williams

1985
52:00
14 Tracks
2 Lyrics