Empty cover

Empty Album
by God Lives Underwater

1995
40:55
11 Tracks
11 Lyrics