Breisleach cover
Breisleach cover

Breisleach Lyrics Meanings
by Capercaillie

Singer/Songwriter
2008
608

Breisleach Lyrics

Chaidh mi 'n-dé dhan choille challtainn
Shireadh chnòthan airson biadh
Ach 's e bh'air a h-uile geug ach
D'aodann-sa gam thriall
Chaidh mi 'n-dé gu tràigh a'mhaoraich
Lòn de choilleagan a bhuain
Nochd a h-uile slige neamhnaid
D'àilleachd-sa a luaidh

Chaidh mi staigh dhan aon taigh-òsda
Son do sgiùrsadh as mo cheann
H-uile glainne thog mi thaom do
Mhaiseachd aist'na deann
Chlaon mi tràth a-raoir dhan leabaidh
Thusa ruagadh as le suain
Ach cha tug thu cead dhormh cadal
Gus an dèanainn duan

Dh'iarrainn-sa bhith saor od thòireadh
Ach gu bheil sinn roinnt o chèll'
Do chumadh bhith an àlt'do shamhla
Agam bhios an fhèill
Dh'fhàg thu mi'nam bhaothair gòrach
Bòdhradh chàirdean le do chliù
Nuair a thig thu chi lad nach eil
Mearachd ann am fhiù

Chi iad sgurr a'danns le saobh-shruth
Famh is iolair' anns an ruidhl'
Stamh gu caomh ag altram sùbh-làir
Mireadh mu an sùil
Chi lad mis'is thusa sùgradh
Bil ri bil are n-anail aoint'
Cniadachadh mar seo gu sior le
Chèile b'e are maoin Chaidh mi 'n-dé dhan choille challtainn
Shireadh chnòthan airson biadh
Ach 's e bh'air a h-uile geug ach
D'aodann-sa gam thriall
Chaidh mi 'n-dé gu tràigh a'mhaoraich
Lòn de choilleagan a bhuain
Nochd a h-uile slige neamhnaid
D'àilleachd-sa a luaidh

Chaidh mi staigh dhan aon taigh-òsda
Son do sgiùrsadh as mo cheann
H-uile glainne thog mi thaom do
Mhaiseachd aist'na deann
Chlaon mi tràth a-raoir dhan leabaidh
Thusa ruagadh as le suain
Ach cha tug thu cead dhormh cadal
Gus an dèanainn duan

Dh'iarrainn-sa bhith saor od thòireadh
Ach gu bheil sinn roinnt o chèll'
Do chumadh bhith an àlt'do shamhla
Agam bhios an fhèill
Dh'fhàg thu mi'nam bhaothair gòrach
Bòdhradh chàirdean le do chliù
Nuair a thig thu chi lad nach eil
Mearachd ann am fhiù

Chi iad sgurr a'danns le saobh-shruth
Famh is iolair' anns an ruidhl'
Stamh gu caomh ag altram sùbh-làir
Mireadh mu an sùil
Chi lad mis'is thusa sùgradh
Bil ri bil are n-anail aoint'
Cniadachadh mar seo gu sior le
Chèile b'e are maoin

Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

What's Your Interpretation?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

End of content

That's all we got for #

Lyrics Discussions

Hot Tracks

by Benny Blanco, Halsey, Khalid

0

40
by Bazzi

0

37