Shambai cover
Shambai cover

Shambai Lyrics Meanings
by Ndi Kacee, Fun_f


Shambai Lyrics

Maita Shiri
Maokomavi
Zvaitwa Hungwe yangu yiyi
Mudyanevana
Kunyima vana zvinoshura
Maita Hungwe
Matapatira
Ziendanemudenga
Pasi vakatya ndove
Shiri isina zishura nemunhu
Maita shiri
Matakomavi

Shambai chikule mubvise munyama(bvise munyama)
Nemademon hallelujah hosanna (lujah hosanna)
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara (Zvatobhadhara!)
Iye zvino honai imi mofira mahara (fira mahara)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Muvasiye vanyenyere nyerere (vanyerere)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Vasiyei vanyenyere nyerere

Pese pandinofamba, tsoka dzangu vonokora
(Tsoka dzangu vonokora)
Hameno vanofunga vangaitei nedzanguwo nzondora
(Nedzanguwo nzondora)
Ndava chigondora chemimhanzi asi zvakadaro vanongoshora
(Vanongoshora!)
Tarira kufara kwavanoita pavanonzwa ndichikosora
Vanofunga ndafa, pangu papera
(Pangu papera!)
Hameno akavanyepera
Kuty zvavo zvichavaendeka
Ehe kah!
Zvino ndogeza munyama
Kubvisa zverima zvose vakazama
Havazive hupenyu ikarma
Hupenyu ikarma!
Vandipe maperembudzi ekwaNaaman
Mudzimu yangu yoti kamani
Vatumire mhepo dzaSatan
Ndina Jah wangu jahman

Maita Shiri
Maokomavi
Zvaitwa Hungwe yangu yiyi
Mudyanevana

Shambai chikule mubvise munyama(bvise munyama)
Nemademon hallelujah hosanna (lujah hosanna)
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara
Iye zvino honai imi mofira mahara (fira mahara)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Muvasiye vanyenyere nyerere (vanyerere)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Vasiyei vanyenyere nyerere

Heh!
Vari kuita mabira
Vachiombera zita rangu
Vari kupanana doro ava
Vachiomberawo zita rangu
Vanondifarira hobho
Vari kuombera zita rangu
Vasingandide vacho!
Vachiomberawo zita rangu
Ndozviziva seeeeeeei
Kuti ava ndovanondida?
(Ava ndo vanondida)
Ndipei maziso ndione
Ndipei moyo unoda
(Ndipei moyo unoda)
Heh!
Wachayi hembe dzangu nemisodzi yehama dzinondichemera
(Wachayi!)
Mowedzera panokamurwa pese
Zita renyu ndinotenda(Ndinotenda!)
Maita Mbizi (Maita Mbizi)
Mazvimbakupa (Mazvimbakupa)
Hekani Njuma(Hekani Njuma)
Maita Tembo (Maita Tembo)

Hum hum hum
Hum hum hum
Hum hum hum
Hum hum hum
Hum hum hum
(Oh yiyerere yiyere)
(Vasiye vanyerere vanyerere)

Shambai chikule mubvise munyama
Nemademon hallelujah hosanna
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara
Iye zvino honai mofira mahara

Maita Hungwe
(Oh yiyerere yiyerere)
Matapatira
Ziendanemudenga
(Muvasiye vanyenyere nyerere )
Pasi vakatya ndove
Shiri isina zishura nemunhu
(Oh yiyerere yiyerere)
Maita shiri
Vasiyei vanyenyere nyerere
Matakomavi
Mwana waChasura
Chasura nebanga makara asionanane
Nhombori yeshumba
Muranda wemagaro

Writer(s): Fungai Paradzayi, Kudakwashe Madondo
Copyright(s): Lyrics © DistroKid
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Shambai Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Shambai".

End of content

That's all we got for #

What Does Shambai Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts