Tulou Tagaloa
Tulou Tagaloa

Tulou Tagaloa Lyrics Meanings
by Olivia Foa'i

Tulou Tagaloa Music Video

Tulou Tagaloa Lyrics

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va'ai mai
I le tātou lalolagi
Sei e va'ai mai
I le mātou lalolagi
Sei e mālamalama (ko au e tu atu)
E lelei ma le mānaia (toku manatu)
Sei e va'ai mai ia (e taunuku te malaga)
Mānaia o le tātou ōlaga

Writer(s): Opetaia Tavita Foai
Copyright(s): Lyrics © Walt Disney Music Company
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Tulou Tagaloa Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Tulou Tagaloa".

End of content

That's all we got for #

What Does Tulou Tagaloa Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Latest Blog Posts
Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts