Maladie d'amour cover
Maladie d'amour cover

Maladie d'amour Lyrics Meanings
by Henri Salvador

2009
17

Maladie d'amour Lyrics

Maladi damour
Maladi dé zamoureu
Chacha si'w enmen-mwen
Wa maché dèyè-mwen
Maladi damour
Maladi de la jeunes
Chacha si'w enmen-mwen
Wa maché dèyè-mwen

Pichmimi piti, i piti toupiti
Sé an ti sèpan graj
Mézanmi méfié li
Kan titet-li anlè
Véyé gadé lang-li
An bout li sé lanmò, senmitiè anba tè
An bout li sé lanmò, senmitiè anba tè

Maladi damour
Maladi dé zamoureu
Chacha si'w enmen-mwen
Wa maché dèyè-mwen

Pichmimi piti, i piti toupiti
Sé an ti sèpan graj
Mézanmi méfié li
Kan titet-li anlè
Véyé gadé lang-li
An bout li sé lanmò, senmitiè anba tè
An bout li sé lanmò, senmitiè anba tè

Writer(s): Leona Gabriel Soime, Henri Gabriel Salvador, Jean Alcide Marie Marcland
Copyright(s): Lyrics © Warner Chappell Music, Inc., EDITIONS TRANSATLANTIQUES, ALPHA MUSIC, INC.
Lyrics Licensed & Provided by LyricFind

Maladie d'amour Meanings

Be the first!

Post your thoughts on the meaning of "Maladie d'amour".

End of content

That's all we got for #

What Does Maladie d'amour Mean?

Attach an image to this thought

Drag image here or click to upload image

Lyrics Discussions
Hot Tracks
Recent Blog Posts